กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นายนพพงศ์  โฆษิตชัยวัฒน์ นายแพทย์ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นางสาวจันทร์จิรา  วิสุทธิเมธีกร นายแพทย์ ชำนาญการ
3 นายนัฐวุฒิ  สมบูรณ์ทรัพย์ นายแพทย์ ชำนาญการ
4 นางสาวพรรษวรรณ  เปรมตุ่น นายแพทย์ ปฏิบัติการ