กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นางสาวศรีวรรณา  มานะทิวสน นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นางสาวมานิตา  สายธารพรม นายแพทย์ ชำนาญการ