กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นางรุจิรัตน์  ปุณยลิขิต นายแพทย์ เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นางกุลธิดา  สวัสดี นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3 นางสาวศิริลักษณ์  ผ่องจิตสิริ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
4 นายเกริกไกร  เพียรระพีกุล นายแพทย์ ชำนาญการ