กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นางพจีภัทร  อนุราชเสนา นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นางสาววรกานต์  เฑียรกุล นายแพทย์ ชำนาญการ