กลุ่มงานอายุรกรรม

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1  นายวัฒนา   อารีย์  นายแพทย์ เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน
2  นายสมชาย   หาญไชยพิบูลย์กุล  นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
3  นายโอภาส   ตันเจิญ  นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
4  นางวัลลียา   เมฆะสุวรรณดิษฐ์  นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
5  นางสาวสราพร   มัทยาท  นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
6  นายพิทักษ์   ไชยกูล  นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
7  นางสาวณัฏฐา   เลี่ยวชวลิต  นายแพทย์ ชำนาญการ
8  นางสาวอรุณรัตน์   พิรุณสาร  นายแพทย์ ชำนาญการ
9  นางสาวพจมาน   ตันติสิริสมบูรณ์  นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
10  นางสาวศศิลภัส   ช้อนทอง  นายแพทย์ ชำนาญการ
11  นายปิยศักดิ์   น่วมมา  นายแพทย์ ชำนาญการ
12  นายสิทธิชัย   สื่อประเสริฐสิทธิ์  นายแพทย์ ชำนาญการ
13  นายชัยชนะ   จันทรคิด  นายแพทย์ ชำนาญการ