กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นายสิริชัย  ชัยสุธรรมพร นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน