กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นายประวิทย์   อินทรสุขุม นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นายยุทธนา   จันวะโร นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3 นายภานุวัฒน์   สำเนียงเสนาะ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
4 นายสมพล   จินดามณีเรือง นายแพทย์ ปฏิบัติการ
5 นายธีนาถ   กาญจนสิงห์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ ศึกษาต่อยอด
6 นางสาวสมปรารถนา   มังกรแก้ว นายแพทย์ ชำนาญการ