กลุ่มงานศัลยกรรม

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นายชัยฤกษ์   ลิมปวัฒนศิริ นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ (เกษียณอายุราชการ)
2 นายสุรพงศ์   ขวัญพงศ์    นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
3 นายสุวิช   เศรษฐโสภณ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
4 นายสรเดช   ทวิภูมิพงศ์ นายแพทย์ ชำนาญการ
5 นายมานิตย์   บำรุงยา นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
6 นายศราวุธ   พิพัฒน์นราพงศ์ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
7 นางสาวทิภาพร   ทับทอง นายแพทย์ ชำนาญการ
8 นายศิวดล   ทัศนเมธี นายแพทย์ ชำนาญการ
9 นางสาวปันปณิธ   สุขวโรฒม์วัตร นายแพทย์ ชำนาญการ
10 นางสาววีณา   เรืองเกรียงสิน นายแพทย์ ชำนาญการ
11 นายปัณณวัชร   ปัทมวงศ์จริยา นายแพทย์ ชำนาญการ