กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นายชาญจิตร์  แสงวัฒนะรัตน์ นายแพทย์ เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นายพงศ์  ชววัฒนาพงศ์ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3 นายสมเกียรติ  พรพนาวัลย์ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
4 นายธนัทเทพ  เบญจศีล นายแพทย์ ชำนาญการ
5 นายตรีดิยาธร  แก้วเกิด นายแพทย์ ชำนาญการ
6 นายอำนาจ  อนันต์วัฒนกุล นายแพทย์ ชำนาญการ
7 นายภากร  พิริยอมร นายแพทย์ ชำนาญการ
8 นายเชิญ  จิรวิศัลย์ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
9 นายนิธิ  กาญจนสิงห์ นายแพทย์ ชำนาญการ