กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นายสมชาย  เอกปรัชญากุล นายแพทย์ เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นางธิติมา  ไชยกูล นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ