กลุ่มงานรังสีวิทยา

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นางระพีพร  อารีย์ นายแพทย์ เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นางสุกัญญา  ทองชัยประสิทธิ์ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3 นายคณิณธร  เอื้อเสริมพงศ์ นายแพทย์ ชำนาญการ
4 นางสาวกนกวรรณ  นุชประมูล นายแพทย์ ชำนาญการ