กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นายอุฬาร  สวนขวัญ นายแพทย์ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน