กลุ่มงานนิติเวชวิทยา

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นายธัญญศักดิ์  เอกเวชวิท นายแพทย์ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน