กลุ่มงานจิตเวช

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นายเวทิส  ประทุมศรี นายแพทย์ เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นายภาสกร  ลีนิวา นายแพทย์ ชำนาญการ
3 นางสาวงามพจน์  เศรษฐบุตร นายแพทย์ ชำนาญการ
4 นางสาวสาธิตา  วิรัชชกุล นายแพทย์ ชำนาญการ