กลุ่มงานจักษุวิทยา

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นางวราภรณ์  ตันเจริญ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นางสาวอภิญญา  ลักษณ์รุจิ นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
3 นางสาวกิติยา  รัตนวงศ์ไพบูลย์ นายแพทย์ ชำนาญการ