กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

 

    ลำดับที่                   ชื่อ – นามสกุล                          ตำแหน่ง
1 นางอรอนงค์  ตั้งตรงจิตต์ นายแพทย์ เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน
2 นางสาวรัชนี  ขวัญใจพานิช นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
3 นายจารุฉัตร  วิบูลย์กุลพันธ์  นายแพทย์ ชำนาญการ
4 นางสาวนิตยา  เกศาพันธ์ นายแพทย์ ชำนาญการ
5 นางสาวภคินี  ภัทรกุล นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
6 นางสาวอัญญารัตน์  ตันรัตนานนท์ นายแพทย์ ชำนาญการ