นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

นางสาวมุกรวี บุญพรม

นางสาวนัทธมน ไชยวรรณ์

นางสาวปฐมาภรณ์ วิภาสชัยนนท์

นางสาวคณาพร สื่อดวงจิต