นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

นางสาวธัญวรัตน์ พานแก้ว

นางสาวธันยพร สิริจันทรดิลก

นายธิตินัย เลิศเจริญฤทธิ์

นายธีร์ธวัช บรรลือคุณ

นายปฐมพงศ์ ชิตเลิศ

นางสาวปาณิสรา ยิ้มละม้าย

นายปุญญพัฒน์ ธีระรังสิกุล

นายศุภการ อุปกรณ์ศิริการ

นางสาวสุทธิศรี สุขสำราญ

นางสาวเสาวภาคย์ โตโสภณ

นายอธิษฐาน โยธินศิริกุล

นางสาวอิชยา โพธิ์ศรี