นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

นางสาวณัฐธิดา จิตพิทยานุภาพ

นางสาวปิยธิดา พิมพิสาร

นางสาวฟ้าใส ศรีมงคล

นายกฤติน วารีอุดมทรัพย์

นายกษิติ ถาวรวุฒิชาติ

นางสาวกัณทิกา มั่นถาวรวงศ์

นางสาวเก็จจุฑา มากรด

นางสาวจิราภรณ์ สิงห์เทพ

นายเฉลิมพล บำรุงศิริ

นางสาวชนกานต์ ชื่นพันธุ์

นายฐาณิศร์ ตันดำรงพงษ์

นายณัฐพล รุ่งสงวนวงษ์

นางสาวณัฐรดี เขตรใหญ่

นางสาวนิชาภา เจริญรัตน์

นายธนชาต ฟักสอาด