นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

 นางสาวหรรษมน ธัญกิจ

 นางสาวอาทิตยาพร วงษ์ศรีสังข์

นายเอกเพชร วงศ์พยัคฆ์