นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

นายธนพล สุพานิชรัตนา

นางสาวธมลรัศม์ จิรวัฒนชัย

นางสาวธัญภา ประเสริฐปัญญากุล

นางสาวนุตประวีณ์ เถาเอี่ยม

นายปวรพัชร บุริมสิทธิชัย

นางสาวพชรมน เสมอตน

นางสาวพารินทร์ เชิ้อชมกุล

นายวศิน อัมราลิขิต

นายวัชพล วนาภรณ์

 นายสรกฤษฏิ์ ศิริหาญยากร

 นางสาวสาวิตรี หนองหาร

นางสาวหทัยภัทร เสฏฐ์ธนโชค