หลักสูตร

หลักสูตร / รายวิชาที่รับผิดชอบ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสาขาโรงพยาบาลพุทธโสธร รับผิดชอบในการสอนชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยยึดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงปี 2547 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สาขาโรงพยาบาลพุทธโสธรได้จัดการสอนในรายวิชา ดังต่อไปนี้

ชื่อหลักสูตร จำนวน
นักศึกษา
รายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

พศ.615 (MD615)     อายุรศาสตร์เวชปฏิบัติ 1     (Practical Internal Medicine 1)
พศ.616 (MD616)     อายุรศาสตร์เวชปฏิบัติ 2    (Practical Internal Medicine 1)
พศ.625 (MD625)    ศัลยศาสตร์เวชปฏิบัติ 1      (Practical Surgery 1)
พศ.626 (MD626)    ศัลยศาสตร์เวชปฏิบัติ 2     (Practical Surgery 2)
พศ.635 (MD635)    กุมารเวชศาสตร์เวชปฏิบัติ 1     (Practical Pediatrics 1)
พศ.636 (MD636)    กุมารเวชศาสตร์เวชปฏิบัติ 1     (Practical Pediatrics 2)
พศ.645 (MD645)    สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเวชปฏิบัติ 1     (Practical Obsterics-Gynecology 1)
พศ.646 (MD646)    สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเวชปฏิบัติ 2    (Practical Obsterics-Gynecology 2)
พศ.627 (MD627)    ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เวชปฏิบัติ      (Practical Orthopedic Surgery)
พศ.662 (MD662)    เวชศาสตร์ฉุกเฉิน      (Emergncy medicine)
พศ.655 (MD655)    การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 5     (Holistic Health Care 5)
พศ.502 (MD502)   หน่วยการเรียนเลือกด้วยตนเอง     (Self Selected Study Module)

 รายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

พศ.513 (MD513)     บูรณาการอายุรศาสตร์ 3     (Integrated Internal Medcine 3)
พศ.514 (MD514)     บูรณาการอายุรศาสตร์ 4     (Integrated Internal Medcine 4)
พศ.523 (MD523)     บูรณาการศัลยศาสตร์ 3     (Integrated Surgery 3)
พศ.524 (MD524)     บูรณาการศัลยศาสตร์ 4     (Integrated Surgery 4)
พศ.541 (MD541)      บูรณาการสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3     (Integrated Obsterics and Gynecology 3)
พศ.542 (MD542)     บูรณาการสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 4     (Integrated Obsterics and Gynecology 4)
พศ.531 (MD531)      บูรณาการกุมารเวชศาสตร์ 3     (Integrated Pediatrics 3)
พศ.532 (MD532)     บูรณาการกุมารเวชศาสตร์ 4     (Integrated Pediatrics 4)
พศ.500 (MD500)     กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการแพทย์ 2     (Medical Laws and Ethics 2)
พศ.504 (MD504)     นิติเวชศาสตร์     (Forensic Medicine)
พศ.554 (MD554)     การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 4     (Holistic Health Care 4)
พศ.501 (MD501)     หน่วยการเรียนเลือกด้วยตนเอง     (Self Selected Study Module)
– ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
– วิสัญญีวิทยา
– จักษุวิทยา
– โสต ศอ นาสิกวิทยา

รายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

พศ.411 (MD411)      บูรณาการอายุรศาสตร์ 1     (Integrated Internal Medcine 1)
พศ.412 (MD412)     บูรณาการอายุรศาสตร์ 2     (Integrated Internal Medcine 2)
พศ.421 (MD421)     บูรณาการศัลยศาสตร์ 1      (Integrated Surgery 1)
พศ.422 (MD422)    บูรณาการศัลยศาสตร์ 2      (Integrated Surgery 2)
พศ.431 (MD431)      บูรณาการกุมารเวชศาสตร์ 1     (Integrated Pediatrics 1)
พศ.432 (MD432)     บูรณาการกุมารเวชศาสตร์ 2     (Integrated Pediatrics 2)
พศ.441 (MD441)      บูรณาการสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1     (Integrated Obsterics and Gynecology 1)
พศ.442 (MD442)     บูรณาการสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2     (Integrated Obsterics and Gynecology 2)
พศ.400 (MD400)    กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการแพทย์ 1     (Medical Laws and Ethics 1)
พศ.401 (MD401)     บทนำคลินิก     (Introduction to Clinical Medicine)
พศ.453 (MD453)    การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3     (Holistic Health Care 3)