สถาบันเครือข่ายฝึกอบรม
โรงพยาบาลพุทธโสธร

  วิสัยทัศน์


มุ่งเน้นการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีมาตรฐาน
ติดระดับ 1 ใน 5
ของเขตสุขภาพที่ 6 ภายในปี พ.ศ. 2565

  พันธกิจ


  1. ผลิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา พ.ศ. 2562
  2. ให้บริการ รวมถึงการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม และครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน และการดูแลประคับประคอง
  3. เป็นผู้ผลิตผลงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังและปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร