วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร มีความมุ่งมั่นในการผลิตแพทย์ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพประชาชน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม
พันธกิจ (Mission)
 1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ดีมีจริยธรรม จิตสาธารณะ และเจตคติที่ดีต่อการทำงานในชนบท
 2. พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน
 3. ให้บริการทางวิชาการในด้านรักษาพยาบาล สร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรค
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
 5. สร้างเครือข่ายทางวิชาการในวิชาชีพแพทย์และสายวิชาชีพสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ (Objective)
 1. ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ สนใจใฝ่รู้และมีความสุขในการทำงาน
 2. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่ชุมชน
 3. ให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ในระดับชาติและนานชาติ
ค่านิยม (Cover Value)
 • ซื่อสัตย์          :  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร
 • ใฝ่รู้                :  หมั่นแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • มีน้ำใจ            :  เอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 • รับผิดชอบ      :  รับผิดชอบต่อตนเอง  องค์กรและส่วนรวม
 • ทำงานเป็นทีม :  สามัคคี ทำงานประสานสอดคล้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประโยชน์ขององค์กร