วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม
พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ดี มีจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ ใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน
3. ให้บริการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
5. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพแพทย์