ภาพกิจกรรม

วันแม่ ปี 60

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ไหว้ครู 2560

พิธีไหว้ครู วันที่ 3 สิงหาคม 2560 และ พิธีเปิดห้องสโมสรนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิติบัติการ เรื่องการฝึกผู้ป่วยจำลอง ด้านการซักประวัติและด้านอาการแสดง

วันที่ 22 กรกำาคม 2560 ณ ห้องบรรยายชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ (วัดเมือง)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์แพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์แพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษาเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560

กิจกรรมฝึกทักษะการซักประวัติผู้ป่วย

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 มิ.ย 2560

กิจกรรมปฏิบัติธรรม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

วันที่ 3 มิ.ย 60 ณ ค่ายพุทธบุตร อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา